Archive for the ‘Uncategorized’ Category

SEMPOZYUM BİLGİLENDİRME

İSTANBUL MÜZAKERELERİ SEMPOZYUMU; Türkiye’den ve dünyanın değişik coğrafyalarından alanında uzman kişilerin katılımlarıyla bilimsel bir tartışma zemini içerisinde bölgenin ve yerkürenin ortak sorunlarını tartışmak, bilgi ve tecrübeleri paylaşarak bu sorunlarla başa çıkmada yerel ölçekte ortak bir aklın oluşmasına katkı sağlamak amacıyla ilçemizde yapılması planlanan bir toplantıdır. Sempozyumda siyaset (demokrasi, adalet, insan hak ve özgürlükleri, dünya barışı, uluslararası düzen, yerel yönetimler) güvenlik, ekonomi (çevre, enerji, ticaret, tarım) ve medya gibi toplumların geleceğini yakından ilgilendiren müşterek alanların ele alınması planlanmaktadır.
Sempozyum; farklı coğrafya ve kültür dünyalarından uzmanlarla insanlığın siyasal, sosyal, ekonomik, bilimsel ve kültürel ortak sorunlarını tartışmak, bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşarak bu sorunlarla başa çıkmada geleceğe yönelik ufuk açıcı öngörülerin ortaya çıkmasına katkı sağlamanın yanında bölgenin ve dünyanın yaşadığı dinamik değişim sürecini hem iç hem de dış kamuoyuna etkin iletişim araçlarıyla doğru bir şekilde anlatmak ve öne çıkan konularda ortak aklın inşasına çalışarak karar alıcılara yeni fikir ve çözüm önerileri getirmeyi amaçlamaktadır.
Yerel yönetimler topluma karşı çeşitli sorumlulukları bulunan kamu kurumları olarak bu sorumluluk çerçevesinde kararlarını toplumun ihtiyaç ve beklentilerine uygun şekilde almak zorundadırlar. Toplumun yapısını, temel ihtiyaçlarını ve önceliklerini tanımak, en kısa sürede ve istenen düzeyde bunlara cevap vermek etkin bir yönetimin gereğidir.

Birçok toplumsal sorunu yerel topluluk ölçeğinde ele almayı hedefleyen sempozyum, ilçemizin ulusal ve uluslararası arenada tanınmasına katkı sağlayacak, ileriki tarihlerde ilçemizde yeni birçok projenin uygulanmasına zemin hazırlayacak ve kalıcı işbirliklerine kapı aralayacaktır. Ayrıca dünyanın dört bir tarafından üst düzey katılımın olması ilçemizde kültürel turizmi geliştirerek ekonominin canlanmasına katkı sağlayacaktır. Bunun yanında demokratik ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile birçok sorun çözümünün yerel topluluk ölçeğinde ele alınmasının da amaca fayda sağlayacağını düşünmekteyiz.

Sempozyum; genelde ülkemizin özelde de ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacaktır. Görüşmek dileği ile saygılarımızı sunarız.

Dr. Salih Kenan ŞAHİN Ayhan OĞAN
Pendik Belediye Başkanı Siyaset Müzakereleri Merkezi Derneği Başkanı
Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)