AMAÇ KAPSAM

Sempozyumun temel amacı; siyasal, sosyal, ekonomik, güvenlik ve medya boyutlarıyla Ortadoğu’daki toplumsal hareketlenmelerin yerküremize çoklu etkilerini analiz ederek ortak akıl ve bilgeliğin ve geleceğe yönelik ufuk açıcı öngörülerin oluşmasına katkı sağlamaktır.
Kısa vadede ikili işbirliklerinin oluşturulmasını hedefleyen sempozyum; uzun vadede ortak küresel sorunları ölçülü ve dengeli bir yaklaşımla, sivil bir bakışla, yerel ölçekte katılımcıların düşüncelerini özgürce dile getirebilecekleri açık iletişim içerisinde, yargılamadan, olgun ve mantıklı müzakere zemininde bazen birbirine zıt düşünce ve yorumlar eşliğinde fikri olarak tartışmayı ve etkileşmeyi sağlayarak müşterek bir vicdan ve bilgeliğin oluşmasını hedeflemektedir.
Sempozyum; farklı coğrafya ve kültür dünyalarından uzmanlarla insanlığın siyasal, sosyal, ekonomik, bilimsel ve kültürel ortak sorunlarını tartışmak, bilgi, düşünce ve tecrübeleri paylaşarak bu sorunlarla başa çıkmada geleceğe yönelik ufuk açıcı öngörülerin ortaya çıkmasına katkı sağlamanın yanında bölgenin ve dünyanın yaşadığı dinamik değişim sürecini hem iç hem de dış kamuoyuna etkin iletişim araçlarıyla doğru bir şekilde anlatmak ve öne çıkan konularda ortak aklın inşasına çalışarak karar alıcılara yeni fikir ve çözüm önerileri getirmeyi amaçlamaktadır.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Comments are closed.